Contact us

Company: Shenzhen Bizhuan Technology Co., Ltd.

Contact: Fowooyeen

Phone: 18565783782

E-mail: 

customersupport@fowooyeen.com

bitzaan@outlook.com

Address: No. 89 Industrial Ave. 204, Block G, Shenzhen Guangdong, 518111 China
CATEGORIES

CONTACT US

Contact: Judy Lin

Phone:

E-mail: bitzaan@outlook.com

Add: Guangdong Province, Shenzhen, Longgang, Pinghu, Industrial Ave. 89